چشم انداز DISER در مورد بازار جهانی مس

خلاصه:برآوردهای تولید: در سال 2021، تولید جهانی معدن مس 21.694 میلیون تن خواهد بود که نسبت به سال قبل 5 درصد افزایش خواهد داشت.پیش بینی می شود نرخ رشد در سال های 2022 و 2023 به ترتیب 4.4 و 4.6 درصد باشد.انتظار می رود در سال 2021، تولید مس تصفیه شده جهانی به 25.183 میلیون تن برسد که نسبت به سال گذشته 4.4 درصد افزایش داشته است.پیش بینی می شود نرخ رشد در سال های 2022 و 2023 به ترتیب 4.1 و 3.1 درصد باشد.

وزارت صنعت، علم، انرژی و منابع استرالیا (DISER)

برآورد تولید:در سال 2021، تولید جهانی معدن مس به 21.694 میلیون تن خواهد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش خواهد داشت.پیش بینی می شود نرخ رشد در سال های 2022 و 2023 به ترتیب 4.4 و 4.6 درصد باشد.انتظار می رود در سال 2021، تولید مس تصفیه شده جهانی به 25.183 میلیون تن برسد که نسبت به سال گذشته 4.4 درصد افزایش داشته است.پیش بینی می شود نرخ رشد در سال های 2022 و 2023 به ترتیب 4.1 و 3.1 درصد باشد.

پیش بینی مصرف:در سال 2021، مصرف جهانی مس 25.977 میلیون تن خواهد بود که نسبت به سال گذشته 3.7 درصد افزایش خواهد داشت.پیش بینی می شود نرخ رشد در سال های 2022 و 2023 به ترتیب 2.3 و 3.3 درصد باشد.

پیش بینی قیمت:متوسط ​​قیمت اسمی مس LME در سال 2021 9228 دلار آمریکا در هر تن خواهد بود که نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش داشته است.پیش بینی می شود سال های 2022 و 2023 به ترتیب 9039 دلار و 8518 دلار در هر تن باشند.


زمان ارسال: آوریل-12-2022